องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการประเมินควบคุมภายในของ อบต.วังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จึงรายงานผลการประเมินควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ มา ณ ที่นี้
     เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินควบคุมภายในของ อบต.วังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังทอง