องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +  
  ตำแหน่ง +
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
  ชื่อ + นายนิรุธ วอแพง
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  โทรศัพท์ +  042-315865
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
  ชื่อ +
นางสาวอุดมพร  ทองนำ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  042-315865
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
 
 
  ชื่อ + นายบุญชัย สารีอาก
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  042-315865
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
 
 
  ชื่อ + นายชาติชาย แก้วมาตย์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  042-315865
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสุริยันต์ วงศ์จวง
  ตำแหน่ง +
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  042-315865
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสุมาลี  เพ็งสา
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  042-315865
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสราวุฒิ ช่างยา
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  042-315865
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th