องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอนาวัง

 


“โครงสร้างพื้นฐานดี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ชีวิตได้มาตรฐาน มีบริการด้านการศึกษา สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน น้ำ ประปา ให้ได้มาตรฐาน 

          พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมระบบการผลิตที่สะอาดและไร้สารพิษ

พันธกิจที่ 3  สร้างคุณภาพชีวิตให้เกินขั้นต่ำของระดับความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีพ

พันธกิจที่ 4  จัดระบบการกำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในการประกอบอาชีพ

พันธกิจที่ 6  ประสานงานความร่วมมือในด้านการพัฒนากับทุกหน่วยงานหรือองค์กร

พันธกิจที่ ๗ จัดให้มีการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง