องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1.  การคมนาคม

          1) ถนนสายหลัก

-ถนนเลย-อุดร หมายเลข 201  ผ่าน  ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.12

          2) ถนนสายรอง

-ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.วังทอง  ดังนี้

-ถนนลาดยาง                       ระยะทางรวม    11.349  กิโลเมตร

-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           ระยะทางรวม    18.613 กิโลเมตร

-ถนนดิน,ถนนลูกรัง,หินผุ,         ระยะทางรวม    36.938 กิโลเมต

2.  การโทรคมนาคม

          โทรศัพท์สาธารณะ  10  ตู้

3.  การไฟฟ้า

          จำนวน  12  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้         100     %

4.  แหล่งน้ำ

          1) แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำห้วยมะนาว กว้าง 7-10 เมตร  ผ่านหมู่ที่ 8,9,11, ของตำบลวังทอง  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร
-ห้วยดาล กว้างประมาณ 15 เมตร ผ่านหมู่ที่ 5,6,7,  มีความยาว  12,000 เมตร

-ลำห้วยแคน  ผ่าน หมู่ 2,12, มีความยาว 1,000 เมตร

          2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ฝาย  4  แห่ง  บ่อน้ำตื้น  16  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  30  แห่ง  ถังเก็บน้ำฝน  5  แห่ง  บ่อโยก ฝนตกชุกที่สุดระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม  ฝนตกน้อยที่สุดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,915 มม./ปี