องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

3.1  การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง (มีโรงเรียนขยายโอกาส 1  แห่ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4  แห่ง

3.2  สถาบันและองค์การทางศาสนา

          ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ  100  เปอร์เซ็นต์  มีวัด (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1-12)งานประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีคืองานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ

 

3.3  การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล  (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 8)   2  แห่ง  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100           

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          จุดตรวจประจำตำบล 1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทางเข้าถ้ำเอราวัณ หมู่ที่  3  ตำบลวังทอง