องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

          ประชากรในตำบลวังทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ

-ทำสวนยางพารา   จำนวน 1,138 ครัวเรือน  พื้นที่การปลูกยางพารา  18,573  ไร่

-ทำสวนปาล์มน้ำมัน  จำนวน  48  ครัวเรือน  พื้นที่การปลูกปาล์ม  1,123 ไร่

-ทำนาปี  จำนวน  80  ครัวเรือน  พื้นที่การทำนา  423  ไร่

-การปลูกพืชผัก  จำนวน  325  ครัวเรือน  พื้นที่ปลูกพืชผัก  84  ไร่

-การเลี้ยงสัตว์  เลื้ยงโคพื้นเมือง  เลี้ยงสุกรลูกผสม  เลี้ยงไก่พื้นเมือง  เลี้ยงปลาเป็นบ่อหรือในร่องสวน


2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

          โรงแรม  2  แห่ง ปั๊มน้ำมัน  2  แห่ง    โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง โรงสี5  แห่งตลาดนัด 3  แห่ง  ร้านค้าต่างๆ จำนวน 38  แห่ง กองทุน กข.คจ. 5 กองทุน (ม.3,6,8,10,12) กลุ่มออมทรัพย์ 5 กลุ่ม (ม.2,3,8,11,12)  กองทุนหมู่บ้าน 12 กองทุน กลุ่มอาชีพ  17   กลุ่ม