องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นายสราวุฒิ ช่างยา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.080-1761-828

 
นายสราวุฒิ ช่างยา
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร.080-1761-828
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   
 นายเสริฐศักดิ์ รายทอง   นายบุญมี  โยธะราช
 พนักงานขับรถยนต์
โทร.099-0122-425
 
คนงานประจำรถขยะ
โทร.065-1205-719

 
   
 นางสาวบุษบา  โคตรกว้าง
 นางสาวเบญจมาศ  จันทร์หล้า  นายกิตติศักดิ์  กัญญร
คนงาน
โทร.092-2547-450
 คนงาน
โทร.080-1732-917
คนสวน
โทร.063-5789-834