องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสุรจิตร เพ็งสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เบอร์โทร. 097-3467-326
           0-4231-5865
 
 

นายนิรุธ วอแพง  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
  เบอร์โทร. 087-9469-901
           0-4231-5865
 


(นางสาวอุดมพร  ทองนำ)
นายบุญชัย สารีอาจ นายชาติชาย แก้วมาตย์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (นักบริหารงานช่าง)
เบอร์โทร. 091-3580-984
           0-4231-5865
เบอร์โทร. 093-4848-907
           0-4231-5865
เบอร์โทร. 081-0474-609
           0-4231-5865
 
 
 
นายสุริยันต์  วงศ์จวง
 นางสุมาลี  เพ็งสา นายสราวุฒิ ช่างยา
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เบอร์โทร. 097-2405-579
           0-4231-5865
เบอร์โทร. 088-5610-554
           0-4231-5865
 เบอร์โทร. 080-1761-828
           0-4231-5865