องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

1.      สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง

                     องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอนาวัง  ตั้งอยู่ เลขที่  201  หมู่ที่ 1  ตำบลวังทอง  อำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู  มีระยะทางไปตามถนนเลย – อุดร ประมาณ  5  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภู  ประมาณ 45 กิโลเมตร

              1.2  เนื้อที่

                           ตำบลวังทองมีเนื้อที่ประมาณ  100.08  ตารางกิโลเมตร 

              1.3  ภูมิประเทศ

                           พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับกับภูเขา เหมาะกับการทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์

             อาณาเขต      ทิศเหนือ          ติดต่อ   ตำบลนาแก  อำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

                             ทิศใต้             ติดต่อ   ตำบลผาสามยอด  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

                             ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

                             ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย

1.4  ข้อมูลประชากร

1)   มี  12  หมู่บ้าน      จำนวนหลังคาเรือน          1,945 หลังคาเรือน

          2)   จำนวนประชากรทั้งหมด    9,249 คน  รายละเอียดดังนี้

            
                                 ที่มา       :     อบต.วังทอง  (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

             3)   เปรียบเทียบจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งหมดกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  แล้ว
                  

หมายเหตุ        :         1)       ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ             คิดเป็นร้อยละ    100

                             2)       ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ              คิดเป็นร้อยละ    100

                             3)       ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ    100