องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
 นายสุริยันต์ วงศ์จวง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
โทร.097-2405-579

 
 
 -ว่าง- -ว่าง-  นายไสว สาริยา
 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
โทร.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
โทร.
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.089-5758-059

 นางหนึ่งฤทัย ประพฤติธรรม  นางอักษร  เครือทองศรี นางผาสุข หลวงพิทักษ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โทร.062-2837-160
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โทร.065-2730-869
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โทร.088-1477-141

 
 
นางรุ่งทิพย์ ดีพลภักดิ์
นางรุ่งทิพย์ เฉลิมเหลา
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โทร.087-1983-682

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โทร.098-7170-865
 
 
-ว่าง-
-ว่าง-
ครู


ครู
 
   
นางสาวนงนุช  พันเทศ นางนราภรณ์ ศรีจานเหนือ นางสาวปารณีย์ สง่าดี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.098-0264-469
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร.098-2451-213
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.062-3989-179
 
   
นางสาวกันตนา โททวง
 นางธัญลักษณ์ เมืองฮามพันธ์ นางสาวฐปนีวรรณ   ศรีจันทา
 ผู้ดูแลเด็ก
โทร.065-7399-109
 ผู้ดูแลเด็ก
โทร.085-7543-836
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.085-8072-888