องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายชาติชาย แก้วมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
โทร.081-0474-609
 
 

 นายทรงยศ  อุดมศรี
นายพีรยศ  คำมุงคุณ นางสาวจิราภรณ์ เพรงมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร.063-6328-643
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร.080-9292-616
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-5730-373
   
 
 - ว่าง -  นายประกาฬ รัตนะ  
 นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร.081-0471-501
 
 
 
นายวีระชัย  อินทร์โบราณ  นายสมเกียรติ มะปะเข
 คนงาน
โทร.080-3636-623
 คนงาน
โทร.096-1610-282