องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
กองคลัง

 
 นายบุญชัย สารีอาจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
โทร.093-4848-907
 
 


 นางสุมาลี เพ็งสา  

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
โทร.088-5610-554

 

 
นางณัฐฐิญา น้อยแพง
นางสาวชัชฐิชา ชาภักดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร.083-3274-579

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร.087-9955-406
 
 
 
 นางสาวชฎาพร  ทองหล้า
   นางสาวนภาพรรณ  วรรัตน์
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
โทร.098-1566-386
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
โทร.094-6166-597
 
 
 
 นางสาวพนาพร  โสภัย  นางวนิดา คำมุงคุณ  นางสาวภาริดา สายสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.061-0518-887
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.065-3832-535
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.062-3869-434

 
 
นางยุพิน มูลดามาตร์  
 นางสาวนภัทร ศรีมาตย์จันทร์
 คนงาน
โทร.085-7629-744
 
คนงาน
โทร.099-7765-842