องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


 
นางสาวอุดมพร  ทองนำ
 หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร.091-3580-984
   
 
นางสรวีย์  พิมพ์จ่อง
 นางลำพูน  โสระเวช นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.081-1174-812
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-7886-024
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.089-2771-466
 

 
นางสุดาใจ  นวลสว่าง นายวิชัย  ถุนพุฒดม นายวัชรินทร์  น้อยแพง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
โทร.093-5067-027
นิติกรชำนาญการ
โทร.085-2475-611
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร.081-0519-207
   
 
   นายพลภัทร พาสว่าง
 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.082-9347-317
 
 
นางสาวนภาพรรณ  วรรัตน์
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.094-6166-597
 

 
นายสมชาย โสระเวช นายปริญญา อุ่นทะยา  นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร.081-4441-761
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.064-4374-766
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.098-1429-324
 
 
 
นางกชกร เจริญยศ  นายปัญญา  จันทร์หล้า นายนวพล ท่อนเสาร์
คนงาน
โทร.091-6679-305
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.083-3543-060
 คนงาน
โทร.083-2933-344
 
 
 
นางสาวสุนิสา ชัยบุดดี   นายสมคิด มากพูน
คนงาน
โทร.094-6704-924

 คนงาน
โทร.088-7325-502