องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
สภา อบต.

 
นายอภิชาต  ศรีจานเหนือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายสงกรานต์  โททวง
 นายสุรจิตร  เพ็งสา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 

นายมนต์ไทย  มูลมัง
นางสมหมาย  อิ่มนาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 

 
 

นายสงกรานต์  โททวง
นายอภิชาต  ศรีจานเหนือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 
 

นายพรมมา  ดงประทีป  
นางจันทร์เพ็ญ  ทุมชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
 
 

นายบุญบาล  ป้อมมะรัง
นายศราวุธ  บุษบก
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 
 

นายวัชราวุธ ชูวงศ์ตะวัน

นายชะยน  โคตา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 
 
 

นายคำปัน  พลพุทธา
นางนันทิตา  ฟุทฝอย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12