องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายทองคำ  ประพฤติธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์  086-2217-587
                  0-4231-5865

 
นางผ่องศรี  มีโคตร นายทองม้วน  ผงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์  065-2655-493
                   0-4231-5865
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์  085-4656-161
                   0-4231-5865
   

นางอภัย  ชัยดวงศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์  083-4042-495
                   0-4231-5865