องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

       จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันโดยพิจารณาจากจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญได้คือ
       ตำบลวังทอง เดิมขึ้นกับตำบลนาเหล่า อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี (สมัยยังไม่ได้แยก
จังหวัดหนองบัวลำภู) มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ต่อมาแยกการปกครองจากตำบลนาเหล่า
มาตั้งเป็นตำบลวังทอง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2527
       ในปัจจุบันมี 12 หมู่บ้าน พื้นที่ 100.08 ตารางกิโลเมตรถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีพื้นที่
มากที่สุดในอำเภอนาวัง ในการตั้งชื่อของตำบลวังทองนั้น ได้มาจาก โรงเรียนบ้านผาวัง
(ตั้งที่บ้านโนนภูทองในปัจจุบัน) ซึ่งมีชื่ออันไพเราะ และที่บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ 1 ยังมีวัด
อยู่ด้านหลังโรงเรียน มีชื่อว่า วัดถ้ำวังทอง ซึ่งมาจากการตั้งชื่อของคณะกรรมการสภาตำบล
ตั้งชื้่อวัดถ้ำผาวังนี้เป็นสัญญาสิทธิ์ของตำบล ซึ่งประกอบด้วย ประธานสภาตำบล กำนัน
ซึ่งศรัทธาในวัดแห่งนี้มากจึงตั้งชื่อว่า ตำบลวังทอง ตั้งแต่นั้นมา (ประมาณปี พ.ศ. 2530)
       กำนันคนแรกของตำบลวังทอง คือ นายสุวรรณ พรมโสดา และต่อมาเกษียณอายุจึงได้
มีการคัดเลือกกำนันคนใหม่ คือนายล้วน บุญมาตร เป็นคนที่สอง และได้ลาออกไปสมัคร
รับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงได้มีการเลือกตั้งกำนันคนใหม่อีกครั้ง
       ตำบลวังทอง เป็นตำบลที่มีภูมิลักษณะที่สวยงามมีภูเขาสลับกับที่ราบ ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม