องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรจิตร เพ็งสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายสุรจิตร เพ็งสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น โดยมี ดร.ประชา  แสนกลาง นายอำเภอนาวังเป็นประธานในพิธีและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.วังทอง  การออกตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำหนดการตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ด้วยอำเภอนาวังได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำภูว่ากระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทาง

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๖ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอนาวังจึงได้กำหนดการออกตรวจเยี่ยมและขี้แจง

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกส่วนราชการ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๕ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อำเภอนาวังจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผล

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการจัดทำงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

กำหนดการตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19