วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 5 (จำนวน 2 สาย)
6  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปภานในหมู่บ้าน บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 5 (จำนวน 2 สาย)
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องพ่นหมอกควัณ โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑฺ์เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-002)
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถดับเพลิงอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง